30.11.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών αρχικού και ετήσιου μηχανισμού κτιρίου στον Βόλο


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/70  και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ0002206253, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Παροχή Υπηρεσιών αρχικού καθαρισμού κτιρίου ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ και ετήσιου καθαρισμού των (2) κτιρίων του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ» που βρίσκονται στην οδό Γ.Καρτάλη 48 στο Βόλο (κτίριο ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ) και στην οδό Μεταμορφώσεως 27 στο Βόλο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή εργασιών  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.