28.04.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: KY/2017/102 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ006017969.

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ««Απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ στον Νομό Αττικής για 2 έτη» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Υποχρεώσεις αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α , την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και τον Πίνακα κατανομής των εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ