04.06.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα μέλη του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.125,00€ συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2018/68.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα μέλη του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, για ένα (1) έτος, για το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Δ/νση 2ο χλμ. Λάρισας – Κοζάνης», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ