04.03.2024 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών για το αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Παροχή καλλιεργητικών  υπηρεσιών για το Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών, ενδεικτικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 29.520,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 36.604,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων”.

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις:

α)  του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) ,

β)  της υπ΄ αριθμ. Γ4β/56938/27.01.2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ-ΝΠΙΔ)» (ΦΕΚ 79/Υ.Ο.Δ.Δ./02.02.2023), σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2023, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ)   του Π.Δ. 148/2007 .

δ)  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε)   του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ)του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

η)  του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

θ) του Ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22) και

ι)    του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  1. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.: ΙΘ-2024/1 και ΑΔΑΜ: 24REQ014308184,
  2. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 831/01-02-2024, με ΑΔΑ: Ψ87ΛΟΡ9Υ-ΑΚ8 και ΑΔΑΜ: 24REQ014308227,
  3. την Πολυετή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αριθμό 833/01-02-2024, με ΑΔΑ: ΨΥΠΤΟΡ9Υ-320 και ΑΔΑΜ: 24REQ014308278,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Καλλιεργητικών Υπηρεσιών για  ένα (1) έτος για τις ανάγκες του  Αγροκτήματος του Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .