08.05.2013 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «για την παραγωγή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος» στο πλαίσιο της ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


Α.Π.: 1611-1/5/2013                                

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές «για την παραγωγή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος» για την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ», της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προϋπολογισμού έως 8.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων IKA, πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, κρατήσεις  έργων υπέρ τρίτων,  ΦΠΑ, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας Ν.3580/2007).

Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το χρονικό διάστημα από 01/12/12 έως 31/05/14.

Στόχος του τηλεοπτικού σποτ είναι η άμβλυνση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων του γενικού κοινού που συντείνουν στον αποκλεισμό των απεξαρτημένων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ  Σορβόλου 24 Μετς Αθήνα έως τις 17/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς, β) οικονομική προσφορά,  γ) κατάσταση με  παραγωγές κοινωνικών μηνυμάτων που έχουν υλοποιήσει (portfolio).

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της ποιότητας και  δημιουργικότητας των υποβληθέντων δειγμάτων, της εμπειρίας σε παραγωγή τηλεοπτικών σποτ με κοινωνικά θέματα και της προσφερόμενης τιμής. 

Για πληροφορίες και παραλαβή της πλήρους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επικοινωνείτε με το Τμήμα Ενημέρωσης του ΚΕΘΕΑ  στο τηλ. 210 9241993-6 – εσωτ. 269, κ. Μαρίνα Δασκαλοπούλου και ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.  

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού
Κωνσταντίνου Φρατζέσκα