14.05.2024 | Προμήθειες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2023 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και με προϋπολογισμό 12.096,78 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως λοιπών φόρων και κρατήσεων.

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 «Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β)  Της υπ’ αριθμ. Γ4β/56938/27.01.2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ-ΝΠΙΔ)» (ΦΕΚ 79/Υ.Ο.Δ.Δ./02.02.2023), σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2023, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ)  του Π.Δ. 148/2007,

δ)  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε)  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

η)  του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ)  του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  1. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ-ΚΥ-2024/99, καθώς και
  2. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π.: 1837/28-03-2024, ΑΔΑ: Ψ0ΔΤΟΡ9Υ-ΡΦΖ και ΑΔΑΜ: 24REQ014504109, καθώς και

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη «Λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2023 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο».