11.05.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και την επισκευή παλαιάς σιδηράς αυλόπορτας σε κτήριο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/36 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ006092489,

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο μεταλλικό κλιμακοστάσιο και επισκευή παλαιάς σιδηράς αυλόπορτας», στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς & Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο μεταλλικό κλιμακοστάσιο και επισκευή παλιάς σιδηράς αυλόπορτας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το Γενικό σχέδιο κιγκλιδωμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, την 01-Τρισδιάστατη απεικόνιση τελευταίου πλατύσκαλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, την 02- Τρισδιάστατη απεικόνιση τελευταίου πλατύσκαλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, τις Λεπτομέρειες τελευταίου πλατύσκαλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.

Δείτε τους ΟΡΟΥΣ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ