15.02.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού


Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2017/159, ενδιαφέρεται για την προμήθεια Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για ένα (2) έτη, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ