08.11.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και διαμόρφωση οχήματος τύπου van


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΕΞΕΛ/2018/44 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003424576, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επισκευή και διαμόρφωση του οχήματος τύπου van (Mercedes sprinter – ΥΗΤ9453) της κινητής μονάδας streetwork του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ