26.06.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση δύο φεγγιτών


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΔΙΚΤ/2019/29 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005077393, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Αντικατάσταση δύο φεγγιτών που βρίσκονται στη πρασιά της εισόδου του κτιρίου του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ