28.04.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύστημα ασφαλείας και πυρανίχνευσης στο ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στον Βόλο


Α.Π.:   ΠΙΛ/2017/72                                                                                               Βόλος, 28-4-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την  «Προμήθεια & Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού) και πυρανίχνευσης στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς & Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/22 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005833660

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  «Προμήθεια & Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού) και πυρανίχνευσης», στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς & Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Γενικοί Όροι

Περιγραφή είδους

Προμήθεια & Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού) και πυρανίχνευσης

Προϋπολογισθείσα δαπάνη /

Σχετικές εγκρίσεις

2.822,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 

3.500,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)

CPV :   35111400-9, 31625000-3          

ΚΑΕ: 14-09

Απόφ. Ανάληψης Υποχρέωσης  ΑΔΑ: 7ΧΥΠΟΡ9Υ-ΩΥΙ

Σύνταξη προσφοράς

Οι  προσφορές  πρέπει να περιέχουν τα εξής:

1.     Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στα Παραρτήματα A και Β της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο).

2.     Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Γ’) της παρούσης και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

3.     Όλα τα απαραίτητα prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές , οδηγίες συντήρησης, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όπως ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’.

Κριτήριο κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κατακύρωση αποτελεσμάτων

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών.

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

Αναπροσαρμογή τιμήματος

Δεν προβλέπεται

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν προβλέπονται

Προθεσμία παραλαβής προσφορών /Αποσφράγιση προσφορών

 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ στο Βόλο Μεταμορφώσεως 27 ΤΚ 38333 ,  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kethea-pilotos.gr,

το αργότερο μέχρι την 8/5/2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11 π.μ..       Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της παρούσας να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους.

Εγγύηση

Ελάχιστος χρόνος εγγύησης  από το εργοστάσιο κατασκευής ή από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία,  τουλάχιστον (2) ετών.

Χρόνος / τόπος παραλαβής των ειδών 

(30)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στο κτίριο του Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ του  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  στο Βόλο με έξοδα μεταφοράς του Αναδόχου.            

Τρόπος πληρωμής

Εντός (60) ημερών από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό . Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εξόφληση των τιμολογίων να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο).

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό

Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007),  φόρος εισοδήματος (άρθρο 64,  Ν.4172/2013) και κράτηση 0,06% Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 24210 23439

Όνομα Υπεύθυνης: Χατζησταματίου Αναστασία

Ματαίωση της διαδικασίας   

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης της διαδικασίας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Υποκατάσταση αναδόχου

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας του Φορέα.

Νομοθεσία

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημο­σίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ
Γκιτάκος Βασίλειος

                                                         

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

 Α’: Τεχνική Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης Συναγερμού

 Β’: Τεχνική Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης Πυρανίχνευσης

 Γ’:  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε εδώ όλα τα παραρτήματα