19.06.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 11636, Αθήνα-Μετς

Τηλ.: 2109241993-6

Fax: 2109241986

Πληροφορίες: κα Τσακίρογλου Βίλμα, εσωτ. 209 και

κος Παπαϊωάννου Γιώργος, εσωτ. 230

 

Αθήνα, 19.06.2020

Α/Α: EA3/2020

Α.Π.: ΚΥ/2020/518

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού –για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software)– των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού έως του ποσού 10.500,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 13.020,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας   «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,

  1. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π. 1845/25-05-2020, ΑΔΑ ΨΔΞΙΟΡ9Υ-Θ5Λ και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006763286,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού –για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software)– των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα κάτωθι παραρτήματα: