23.06.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει και την έγκριση σκοπιμότητας  δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2017/66, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ  στη Λάρισα, για δύο(2) έτη,», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.