16.02.2018 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ


To ΚΕΘΕΑ σε συνέχεια της απόφασης της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 « προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση » καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για τις Ομάδες 3 & 6 της υπ’αριθμ. ΚΥ/2017/1037/10.10.2017 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα προγράμματα /μονάδες του ΚΕΘΕΑ για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης στα (%)επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ιστότοπος www.fuelprices.gr) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), κατά την εκάστοτε ημέρα παράδοσης αυτού, καθώς σε αυτές τις ομάδες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ