01.12.2016 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


Σε εφαρμογή των αποφάσεων της 9ης  & 12ης  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης βάσει:

α) του άρθρου 22 του ΠΔ 118/07

β)του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 «προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΘΕΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση