20.10.2016 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ»


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΕΞΕΛ-2016/42 /06.10.2016, το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του, για ένα έτος, με προσφορές, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης