13.11.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΕΞΕΛ-2017/71 /05.10.2017,

το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του, για το διάστημα από 01.12.2017 έως 31.12.2018 , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ