12.11.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων μολισματικών αποβλήτων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ για δύο έτη, προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-
2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.
4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),
β. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,
γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

3. Το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ/ΕΞΕΛ/2020/67/08.10.2020 και την Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με Α.Π. 3674/20.10.2020, ΑΔΑ: 6461ΟΡ9Υ-Υ3Ι και ΑΔΑΜ: 20REQ007507322,
το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για δύο έτη, προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων », σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα κάτωθι παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ