07.01.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση οχήματος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  «για την μίσθωση οχήματος για τρία έτη, για την Πράξη « Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο»  (κωδικός ΟΠΣ 5041685)» στο Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Έχοντας υπόψη

  1. τις διατάξεις :
  • του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),
  •  της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),
  • των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,
  • του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 
  1. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019.
  2. Την ΑΠ 2337/01.07.2019 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» με Κωδικό ΟΠΣ 5041685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και κωδικό εν αριθμού έργου 2019ΕΠ02610026.
  3. Την Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης ΔΣ ΚΕΘΕΑ/19.07.2019 έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την μίσθωση οχήματος για τρία έτη, για τη λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Πελοπόννησο στο Ναύπλιο  (κωδικός ΟΠΣ 5041685)
  4. Την απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ΑΔΑ:ΩΥΒ6ΟP9Y-HN2, ΑΔΑΜ 19REQ0057486572019-10-23

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «μίσθωσης οχήματος για τρία έτη για την λειτουργία της Κινητής Μονάδας στην Πελοπόννησο με έδρα το Ναύπλιο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ