01.07.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μηχανογραφική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού και διαδικτυακών συνδέσεων


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισμού 8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι 6854,65 ευρώ προ ΦΠΑ).

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,

  1. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση  της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,
  2. το εγκεκριμένο αίτημα με Α.Π.: ΙΘ-2020/17, που αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 (ένα) έτος , προϋπολογισμού αξίας  6854,84 € πλέον ΦΠΑ , ήτοι 8,500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων,
  3. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : Ψ128ΟΡ9Υ-ΠΘΗ,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 (ένα) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς».

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ