29.01.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2017 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Δ.Σ ΚΕΘΕΑ κατά την 1η του συνεδρίαση στις 08.12.2017 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ002530046, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2017 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο» προϋπολογισμού έως € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι €18.600,00 συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α “Τεχνικές Προδιαγραφές “ και την Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”.