04.05.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσια συνδρομή σε διεθνή περιοδικά


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές για το έτος 2020, προϋπολογισμού 19.499,81 € άνευ ΦΠΑ 6% (20.669,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,

  1. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση  της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,
  2. το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 3η Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ της 28ης Νοεμβρίου 2019 (9ο θέμα) και
  3. τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης:

α. με Α.Π. 263/16-01-2020, ΑΔΑ ΩΞ87ΟΡ9Υ-6Ξ0 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006166726 και

β. με Α.Π. 968/24-02-2020, ΑΔΑ 6Λ71ΟΡ9Υ-ΑΞΦ και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006367509,

 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές για το έτος 2020, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς».