Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες –συμβούλους επιχειρηματικότητας για την ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


ΤΟ ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη υλοποιείται από 1/12/2012 έως 31/05/2014.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης το ΚΕΘΕΑ προσκαλεί Συμβούλους Επιχειρηματικότητας με στόχο την συμβουλευτική Υποστήριξη απεξαρτημένων ατόμων στην Επιχειρηματικότητα με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία εμπορικών ή/και κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των δράσεων Δράση 9: Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο ατομικών και ομαδικών συνεδριών & Δράση 10: Ανάπτυξη Business Plans –
Συμβουλευτική Υποστήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων κατά το 3μηνο λειτουργίας (κωδικός θέσης ΕΞΣΥΕΠ):

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη