Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικούς συνεργάτες παροχής εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


ΤΟ ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την υλοποίηση της  Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη υλοποιείται από 1/12/2012 έως 31/05/2014.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης και στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Κατάρτιση ωφελούμενων στην Επιχειρηματικότητα μικρών επιχειρήσεων», το ΚΕΘΕΑ προσκαλεί εξωτερικούς συνεργάτες-εκπαιδευτές, με ωριαία αντιμισθία και σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης δύο προγραμμάτων κατάρτισης με τίτλο:

1. «Βασικές γνώσεις και δεξιότητες για θέματα επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις-1
2. «Βασικές γνώσεις και δεξιότητες για θέματα επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις-2 

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προκατάρτισης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου με συνολική διάρκεια 120 ώρες το κάθε ένα. Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.