Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για δράσεις δικτύωσης – δημοσιοποίησης


ΤΟ ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την υλοποίηση της  Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη υλοποιείται από 1/12/2012 έως 31/05/2014.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης το ΚΕΘΕΑ πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη τις κάτωθι εργασίες στο πλαίσιο των δράσεων «Δικτύωσης» και «Ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας» (κωδικός θέσης ΕΞΔΗΜ)…

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.