28.08.2013 | Πρόληψη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη-στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) της Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


ΤΟ ΚΕΘΕΑ ως συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και με στόχο την υλοποίηση της  από 1/12/2012 έως 31/05/2014 Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)προσκαλεί όλους όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα προσόντα να υποβάλλουν υποψηφιότητα προκειμένου να παρέχουν Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  (ΣΥΥ) στο πλαίσιο του ως άνω έργου προς τους ωφελούμενους της Πράξης (κωδικός θέσης ΕΞΣΥΥ).

Το έργο υλοποιείται στην περιοχή της Αττικής και οι σύμβουλοι ΣΥΥ θα αναλάβουν την Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων δια μέσου ατομικών και ομαδικών συνεδριών ΣΥΥ σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και την προετοιμασία για ένταξη στην αγορά εργασίας και την προώθηση τους σε αυτή, μέσω ανάπτυξης σχετικού δικτύου απασχόλησης. 

Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.