17.09.2013 | Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη “ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης-δημοσιότητας” στο πλαίσιο της ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


ΤΟ ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η πράξη υλοποιείται από 1/12/2012 έως 31/05/2014.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης το ΚΕΘΕΑ πρόκειται να αναθέσει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, υπηρεσίες «Ενημέρωσης-Eυαισθητοποίησης – Δημοσιότητας», που αφορούν στη Δράση 2 της Πράξης με τίτλο «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας / Οικονομίας για την Προσέλκυση των Ωφελουμένων» (κωδικός θέσης ΕΞΔΗΜ) με έδρα την Αθήνα.

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ.