Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές- εξωτερικούς συνεργάτες στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Καλλιέργεια κηπευτικών με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας»


Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα» ενδιαφέρεται να απασχολήσει εξωτερικούς συνεργάτες-εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με τίτλο «Καλλιέργεια κηπευτικών με τις αρχές της βιολογική γεωργίας».
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης και αιτήσεις συμμετοχής μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr. , ενότητα «ΝΕΑ»),  καθώς επίσης και στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
• Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πατήστε εδώ
• Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη-εκπαιδευτή, πατήστε εδώ
Η Πράξη εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)