05.11.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ιστοσελίδας για το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ


Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση
δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2018/121, ενδιαφέρεται για τη «Δημιουργία Ιστοσελίδας»
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση: