10.07.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση πρόσοψης κτιρίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την διαμόρφωση της πρόσοψης του κτιρίου επί της οδού Τσαμαδού 7 Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Έχοντας υπ΄ όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,
2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,

3. την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΥΖΓΟΡ9Υ-80Ρ, ΑΔΑΜ :20REQ006908069,
το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – ΚΕΘΕΑ, Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού σιδερένιου κιγκλιδώματος, σιδερένια βάση για ποδήλατα, κατασκευή παρτεριού με φυτά, καθαρισμός και αποκατάσταση φθαρμένου κουφώματος αλουμινίου, τοποθέτηση φύλλου κόντρα πλακέ σε μεταλλικό πάνελ, διαμόρφωση χώρου, για το κτίριο επί της οδού Τσαμαδού 7 Αθήνα, του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ
2
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΒΑΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, Σχέδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ .

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ