29.03.2013 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε έρευνα αγοράς για συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού SBR


Α.Π.:41 / 27-03-2013                                

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές «για την περιοδική συντήρηση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού SBR για 2 έτη στα Σελήνια Σαλαμίνας του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ», προϋπολογισμού 14.500,00 € ευρώ,  (συμπεριλαμβανομένων IKA και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, κρατήσεις  έργων υπέρ τρίτων, καθώς και παντός φόρου και ΦΠΑ). Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής  θα υπάρχει παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ (Ευπλοίας 32 Πειραιάς) έως τις 24/4/2013 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00 π.μ., οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους, παρουσία των συμμετεχόντων. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΘΕΑ  μετά την αναφερόμενη πιο πάνω προθεσμία, δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές αυτές δεν ανοίγονται  αλλά επιστρέφονται  στους καταθέτες τους.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσής της , β) Οικονομική Προσφορά.Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.Κριτήριο κατακύρωσης της διαδικασίας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) εργασίμων ημερών. Ο ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει τις εργασίες αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Τμήμα λογιστηρίου του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στο τηλ. 210 4132662 – εσωτ. 942 , κο. Αργύρη Κίτσο και ώρες 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.  

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού
Κωνσταντίνου Φρατζέσκα