06.04.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασία χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια λαδιού


Α.Π.:  ΚΥ/2017/366

Πληροφορίες: κα. Καγιά & Κα. Ιωακείμ

(Τηλ.: 210 9241993-6 εσωτ.202 Fax: 210 9241986)

και ώρες 9:00 έως 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

Σε εφαρμογή της απόφασης της από 03.03.2017 16ης  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων και βάσει:

α) του άρθρου 22 του ΠΔ 118/07

β) του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 « προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση »

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΘΕΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς  τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : ΨΩ8ΨΟΡ9Υ-0ΛΦ

CPV: 15411110-6

ΚΑΕ : 64-91

Η εκτέλεση της προμήθειας καθώς και ο συνολικός ετήσιος ενδεικτικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας ο οποίος ανέρχεται στο ποσόν των 52.212,39€ πλέον Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, αφορά στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδες παράδοσης Νομοί 

 

 

Ενδεικτική ποσότητα (lt)

Ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός χωρίς  ΦΠΑ

Ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός συμπ/νου ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄    Νομός Αττικής

5.030

22.448,11

25.365,77

ΟΜΑΔΑ Β ΄   Νομοί Λάρισας-Βόλου

1.230

5.488,71

6.202,37

ΟΜΑΔΑ Γ΄    Νομός Ιωαννίνων

600

2.677,02

3.025,28

ΟΜΑΔΑ Δ΄   Νομός Θεσσαλονίκης

3.480

15.530,46

17.549,12

ΟΜΑΔΑ Ε΄   Νομοί Καβάλας-Έβρου

110

490,145

554,213

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ Νομοί Μεσσηνίας-Αχαΐας

1.250

5.577,97

6.303,23

 Σύνολο  λίτρων (έξτρα παρθένου ελαιόλαδου σε συσκευασία των 5 λίτρων )

 

11.700

 

52.212,39 €

 

59.000,00 €

Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2016/1146 διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται σε αυτή.

Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος από την υπογραφή της.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας : Χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο ανά προσφερόμενη ομάδα.

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις  παραπάνω Ομάδες – Νομούς όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί Προγράμματα/Μονάδες (ολική προσφορά), είτε για ορισμένες Ομάδες/Ομάδα (μερική προσφορά), αλλά επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για μέρος της προμήθειας ανά Ομάδα – Νομό.

 

    Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΚΥ ΚΕΘΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

    ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ       

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΚΥ ΚΕΘΕΑ ΣΟΡΒΟΛΟΥ 24 ΑΘΗΝΑ 11636

 

06.04.2017

 

 

 

24.04.2017

 

 

24.04.2017

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται  στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ