11.01.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση και περιοδική πιστοποίηση ανελκυστήρα στη Λάρισα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την « Ετήσια συντήρηση & περιοδική πιστοποίηση του ανελκυστήρα για δύο έτη, του κτιρίου κυριότητας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ επί της οδού Πηνειού 10, Λάρισα».

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2018/140, ενδιαφέρεται για την «« Ετήσια συντήρηση & περιοδική πιστοποίηση του ανελκυστήρα για δύο έτη, του κτιρίου κυριότητας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ επί της οδού Πηνειού 10, Λάρισα» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) .

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ