21.12.2012 | Προσλήψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)» με κωδικό MIS 375946 η οποία εντάσσεται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με επτά (7) εξωτερικούς συνεργάτες – ερευνητές, για την εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της ανωτέρω Πράξης.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες – ερευνητές για τους οποίους πραγματοποιείται η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα συμμετάσχουν στην εκπόνηση του παραδοτέου «Π.1. Μελέτη Σκοπιμότητας» της Δράσης Α.1 «Μελέτη και καταγραφή αναγκών σε σχέση με τον ειδικό πληθυσμό» της Πράξης που υλοποιεί ο Ανάδοχος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/12/2012 και ώρα 13η00

Κατεβάστε την προκήρυξη και την Αίτηση