19.06.2018 | Προμήθειες

Προμήθεια υαλοπινάκων στη Θεσσαλονίκη


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2018/122

Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υαλοπινάκων διαφόρων τύπων »  για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ» , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Δείτε την πρόσκληση: