09.08.2018 | Προμήθειες

Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N 4412/2016 όπως ισχύει, την έγκριση δαπάνης από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π.: KY-2018/327 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003546425, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος» 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τεμάχιο.

Ετήσιος προϋπολογισμός 11.693,55 πλέον ΦΠΑ 24%  όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :

·      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή Συσκευών Ανίχνευσης και ουροσυλλεκτών.

·      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

·      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Αναλυτική κατάσταση με τις ανάγκες ανά Θεραπευτικό Πρόγραμμα.

·      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Αναλυτική κατάσταση διευθύνσεων τιμολόγησης.

·      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα Σύμβασης

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 2545 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2018-2019.

CPV :38544000-0

ΚΑΕ: 64.91.080000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 18REQ003546527.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη