01.08.2018 | Προμήθειες

Προμήθεια στρωμάτων ύπνου και προστατευτικών καλυμμάτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΘΕΑ (πρακτικό 8ης Συνεδρίασης/29.6.2018) και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003445306, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια 50 στρωμάτων ύπνου και 50 προστατευτικών καλυμμάτων(επιστρώματα)» για την Εναλλακτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που στεγάζεται στη Διασταύρωση Ραφήνας, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τη διακήρυξη και τα παραρτήματά της