06.07.2018 | Προμήθειες

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων και ηλεκτρικής κουζίνας στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Ραφήνα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΠΑΡ/2018/43 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003173287, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων καθώς και επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας με 6 εστίες και φούρνο» στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Διασταύρωση Ραφήνας όπου στεγάζεται η Εναλλακτική Κοινότητα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1+Α2) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1+Β2).

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση: