03.07.2018 | Προμήθειες

Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων στη Λάρισα


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2018/84.

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση, «τριών (3) επίτοιχων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split – unit)», για τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στην δνση Πηνειού 10 στη Λάρισα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και την Τεχνική Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.

Δείτε την πρόσκληση: