09.07.2021 | Προμήθειες

Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις μονάδες/προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για 1 έτος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις μονάδες/προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος». Προϋπολογισμού 39.898,39 ευρώ προ ΦΠΑ (49.474,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2021-2022

CPV : 30192700-8 (γραφική ύλη)
ΚΑΕ: 64.07.030000

Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΒΚΓΟΡ9Υ-860 και Α.Δ.Α.Μ. 21REQ008838179
Aπόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: 9ΦΤ0ΟΡ9Υ-ΡΣΞ και Α.Δ.Α.Μ. 21REQ008838111

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ