11.03.2021 | Προμήθειες

Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης για τους θεραπευόμενους των Προγραμμάτων /Μονάδων του ΚΕΘΕΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: KY/2021/288
Α/Α: Π2/2021
Αθήνα, 11/03/2021

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :
ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K 116 36, Μετς
Τηλ. : 210 9241993-6
Fax : 210 9241986
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών 210.9241993-6 εσωτ.206 ή 226

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης για τους θεραπευόμενους των Προγραμμάτων /Μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί του συνόλου της προμήθειας των ειδών αθροιστικά ανά ομάδα (άνευ ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων).

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 59.744,42 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 74.083,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.