28.06.2019 | Προμήθειες

Πρόκληση για προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΔΙΚΤ/2019/30 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ005077170, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7,  Αθήνα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση: