03.12.2013 | Προσλήψεις

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη στέλεχος συμβουλευτικής στην Καλαμάτα


ΤΟ ΚΕΘΕΑ συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ  για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού  Άξονα  Προτεραιότητας  4:  «Πλήρης  ενσωμάτωση  του  συνόλου  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης το ΚΕΘΕΑ προσκαλεί Εξωτερικούς Συνεργάτες, Στελέχη Συμβουλευτικής με στόχο την συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού  στην  Επιχειρηματικότητα με σκοπό την υποστήριξη και ενδυνάμωση  ανέργων σχετικά με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, στο  πλαίσιο  της Δράσης  15:  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (υλοποίηση συνεδριών με τους ωφελουμένους) : Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στην Καλαμάτα (κωδικός θέσης ΕΞΣΥ-ΚΑΛ).

Δείτε την προκήρυξη