02.10.2014 | Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στην Αθήνα


Σε εκτέλεση της εγκεκριμένης Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με κωδικό MIS 375946, το ΚΕΘΕΑ προκηρύσσει μία(1) θέση ΠΕ Ιατρού ψυχίατρου στην Αθήνα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ – ΑΤΤ ).

Δείτε την προκήρυξη.