10.09.2014 | Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσης ψυχιάτρου στη Λάρισα


Σε εκτέλεση της εγκεκριμένης Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου) με κωδικό MIS 375963,

το ΚΕΘΕΑ προκηρύσσει μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού ψυχίατρου στην Λάρισα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ – ΛΑΡ).

Δείτε την προκήρυξη.