11.11.2014 | Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσεων 2 ψυχιάτρων και ενός παιδοψυχιάτρου


Σε εκτέλεση των εγκεκριμένων Πράξεων «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων
Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα δύο (2) μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με κωδικό MIS 375946 » και «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου) με κωδικό MIS 375963ι το ΚΕΘΕΑ προκηρύσσει:

μία(1) θέση ΠΕ Ιατρού ψυχίατρου στην Αθήνα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ – ΑΤΤ).
μία (1) θέση ΠΕ Ιατρού ψυχίατρου στην Λάρισα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ – ΛΑΡ)
μία(1) θέση ΠΕ Ιατρού παιδοψυχίατρου στην Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: ΠΑΙΨ – ΘΕΣ)

Δείτε την προκήρυξη