02.03.2018 | Προμήθειες

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ για ένα έτος


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ&ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00€ προ Φ.Π.Α (34.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και  πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: 6ΤΥΔΟΡ9Υ-3ΡΕ

CPV : 72253200-5, 71323000-8, 71731000-1

ΚΑΕ: 61-00-990024

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, Σίνδος Θεσσαλονίκης,  ΤΚ 57400 το αργότερο έως την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής β)Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr  και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Δ/Ο του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κος Κουλούρης Ιωάννης, τηλ. 2310 797476 και ώρες 09:00-15:00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

                  Αθήνα, 28.02.2018