08.11.2018 | Προσλήψεις

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Δικηγόρου, παρ΄ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74/20.3.2013) και τα άρθρα 40 έως 44 του Π.Δ. 148/07 (ΦΕΚ Α’ 191/10.8.2007),
2. τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’ 208/27.9.2013),
3. την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./102/19272/20734/31-07-2017 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθ. 2 παρ. 1) περί έγκρισης κίνησης διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο ΚΕΘΕΑ,
4. το αρ. πρωτ. 2/45513/20-6-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή,
5. την απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ (15η Συνεδρίαση / 27.1.2017),
6. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Αρ. 1/2.1.2018 (ΑΔΑ: 9ΗΖΓΟ9Υ-ΝΗΡ), ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018,.
7. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Διευθυντή ΚΕΘΕΑ Αρ. 2/2.1.2018 (ΑΔΑ: 6Ι7ΚΟΡ9Υ-Α1Γ), ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ 2018,
8. τις αυξημένες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη και επικουρία των υποθέσεων (δικαστικών και εξωδικαστικών) του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και στην Επικράτεια,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου, παρ΄ Εφέταις, πλήρους απασχόλησης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία στο ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ