Πρόγραμμα ΜEDICI για την κοινωνική και ψηφιακή ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων


Στη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων στοχεύει το νέο διακρατικό πρόγραμμα MEDICI, στο οποίο μετέχει το ΚΕΘΕΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στις μέρες μας ο ψηφιακός αποκλεισμός, που συνεπάγεται την αδυναμία πρόσβασης σε μία σειρά υπηρεσίες και δεδομένα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικής ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Ελλάδα μάλιστα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην ψηφιακή ενσωμάτωση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σημαντικό μέρος του πληθυσμού της διατρέχει αυξημένο κίνδυνο διπλού αποκλεισμού, κοινωνικού και ψηφιακού.

Βασισμένο στη Θεωρία της Αλλαγής, το πρόγραμμα MEDICI στοχεύει στη μείωση του διπλού αποκλεισμού λόγω γεωγραφικών, ηλικιακών, εκπαιδευτικών και οικονομικών παραγόντων

Το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χαρτογραφήσει τις καλές πρακτικές ψηφιακής ενσωμάτωσης σε προγράμματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, θα αναλάβει τη δημιουργία και τον συντονισμό μιας εκπαιδευτικής κοινότητας μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενώ θα καταθέσει προτάσεις πολιτικής για την εξάλειψη του εκπαιδευτικού και εργασιακού αποκλεισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των απεξαρτημένων ατόμων μέσα από την ισότιμη πρόσβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το πρόγραμμα συντονίζει επιστημονικά το Tavistock Institute of Human Relations της Αγγλίας. Εκτός από το ΚΕΘΕΑ, συμμετέχουν ως εταίροι: από την Ισπανία το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Rioja, από την Ιταλία η κοοπερατίβα Smart Bananas και η Περιφέρεια της Basillicata, από το Βέλγιο η Life Long Learning Platform, καθώς και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας.