Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας


Λόγω των επικείμενων εκλογών η διαδικασία των προσλήψεων που περιγράφεται στην ακόλουθη ανακοίνωση αναστέλλεται προσωρινά 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Πρόγραμμα  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.)

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ανακοινώνει
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 23.403/1/2012)
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο ατόμων (122), για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ανά συμπράττοντα φορέα αντιστοιχεί ο παρακάτω αναφερόμενος αριθμός ατόμων.
1. Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: θέσεις 110 
2. ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων: θέσεις 12

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.), 
ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
 απευθύνοντάς την υπόψη κας Κωνσταντινίδη Αθηνάς 
(Τηλ. επικοινωνίας: 26510 39820, Ώρες επικοινωνίας 10.00:15.00).  

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτηση του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 25/4/2012  έως 4/05/2012.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: 
α)στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση:  ΚΑΛΟΥΔΗ 8β, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
β)στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.epsep.gr)
γ)στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)   δ)στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
ε)στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΚΕΠ).  
ζ)στα Δημοτικά Καταστήματα και ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
η)στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

                                                                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 της Ε.Ψ.Ε.Π.
                                                                                        Κρανάς Παναγιώτης